Algemene voorwaarden

Algemene Abonnementsvoorwaarden Lycka Media B.V. 

Artikel 1 Definities 

Abonnee 

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten. 

Abonnementsovereenkomst 

De overeenkomst tussen de Abonnee en de Uitgever, op grond waarvan de Abonnee tegen betaling een vooraf vastgesteld aantal uitgaven van de Krant ontvangt. Onder Abonnementsovereenkomst wordt ook verstaan een proefabonnement ongeacht of deze betaald of onbetaald is. 

Algemene Abonnementsvoorwaarden 

Deze algemene abonnementsvoorwaarden. 

Klantenservice 

De klantenservice van Krant Werkgeluk, bereikbaar bij voorkeur via e-mail: abonnementen@krantwerkgeluk.nl. 

Krant 

De door de Uitgever uitgegeven krant, Krant Werkgeluk. 

Uitgever 

Lycka Media B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78683580. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Uitgever en alle Abonnementsovereenkomsten. Met het sluiten van de Abonnementsovereenkomst verklaart de Abonnee zich bekend en akkoord met deze Algemene Abonnementsvoorwaarden. 

2.2 Van het in deze Algemene Abonnementsvoorwaarden bepaalde kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de Uitgever en de Abonnee worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden onverkort van kracht. 

2.3 De Uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd in de Krant en op www.krantwerkgeluk.nl. De gewijzigde Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementsovereenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de Algemene Abonnementsvoorwaarden zijn gesloten. 

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Abonnementsovereenkomsten 

3.1 Alle aanbiedingen van de Uitgever zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Dit betekent dat de Uitgever mag terugkomen op de aanbieding tot het moment waarop de Abonnee de aanbieding heeft geaccepteerd, of direct nadat de Abonnee de aanbieding heeft geaccepteerd. 

3.2 Abonnementsovereenkomsten kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch worden gesloten. Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand als de Uitgever deze overeenkomst schriftelijk of elektronisch bevestigt aan de Abonnee of wanneer met de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst wordt begonnen. 

3.3 De Uitgever mag een aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van reden weigeren. 

3.4 Als de Abonnee de Abonnementsovereenkomst via de website van de Uitgever, de telefoon, straatverkoop of via een andere vorm van koop buiten de verkoopruimte heeft afgesloten, mag hij de Abonnementsovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag van het aangaan van de Abonnementsovereenkomst. Om gebruik te maken van dit ontbindingsrecht dient de Abonnee contact op te nemen met de Klantenservice van de Uitgever. Het ontbindingsrecht geldt niet als de Uitgever met uitdrukkelijke toestemming van de Abonnee is begonnen met het leveren van de Krant voordat de periode van 14 dagen is verstreken. 

Artikel 4 Samenstelling en levering Krant 

4.1 De Uitgever is vrij om de samenstelling (omvang, inhoud en lay-out) van de Krant om hem moverende redenen te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de Abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft tussen het abonnementstarief en de geleverde prestatie van de Uitgever. 

4.2 Het staat Uitgever vrij een advertentiebijlage aan de Krant toe te voegen, mits op die bijlage uitdrukkelijk staat vermeld dat het een advertentiebijlage bij die Krant is. Het staat de Uitgever verder vrij een zelfstandige commerciële uiting van derden of een product van derden aan de Krant toe te voegen. 

4.3 De Uitgever zal zich inspannen voor een tijdige en correcte levering van de Krant. 

De bezorgmomenten van de Krant worden gepubliceerd op www.krantwerkgeluk.nl. 

4.4 De Uitgever is gerechtigd de bezorging van de Krant te staken indien tijdige betaling als vermeld in artikel 5 van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden uitblijft. 

4.5 Bezorging in het buitenland is mogelijk in de door Uitgever vastgestelde bezorggebieden tegen additionele bezorgkosten. Indien het adres waar de bezorging van de Krant dient plaats te vinden aanleiding geeft tot het maken van (overige) extra kosten, is de Uitgever gerechtigd deze kosten separaat aan de Abonnee in rekening te brengen. 

4.6 De Abonnee kan klachten over de levering van de Krant conform de in het colofon vermelde wijze melden bij de Bezorgservice van de Uitgever. In geval van een ten onrechte niet geleverde Krant is het bepaalde in artikel 4.9 van toepassing. 

4.7 Klachten met betrekking tot de levering van de Krant geven de Abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementstarief geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

4.8 De Uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de Abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig leveren van de Krant. 

4.9 In het geval dat de levering van de Krant niet heeft plaatsgevonden, zullen de niet geleverde exemplaren worden verrekend (naar keuze van de Uitgever door middel van verlenging van de Abonnementsovereenkomst met één editie dan wel door middel van creditering van één levering op 

de volgende factuur). De Abonnee heeft voor het overige geen recht op restitutie van het door hem betaalde abonnementstarief voor de exemplaren die niet zijn geleverd. 

4.10 De Abonnee heeft geen recht op verlenging of creditering conform artikel 4.9 indien de Krant niet wordt geleverd als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden. 

Artikel 5 Betaling 

5.1 De Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de abonnementstarieven te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie. De Uitgever zal een tariefswijziging tijdig en door middel van publicatie in de Krant of op www.krantwerkgeluk.nl meedelen aan de Abonnee. Het gewijzigde abonnementstarief is vanaf de eerstvolgende betaalperiode van toepassing op alle lopende Abonnementsovereenkomsten. Indien de tariefswijziging een verhoging van het abonnementstarief betreft en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Abonnementsovereenkomst, is de Abonnee gerechtigd de Abonnementsovereenkomst te ontbinden. 

5.2 De Abonnee is verplicht binnen vijftien dagen na factuurdatum tot betaling van de hem door de Uitgever toegezonden factuur over te gaan. Bij overschrijding van deze termijn behoudt de Uitgever zich het recht voor de (uitvoering van de)Abonnementsovereenkomst op te schorten dan wel te ontbinden en bezorging van de Krant te staken, zonder dat het bepaalde van artikel 4.9 en/of 5.10 van toepassing is, en over te gaan tot het instellen van een incassoprocedure. Bij overschrijding van een betaaltermijn is de Abonnee van rechtswege in gebreke en is de Abonnee vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd, berekend over het openstaande bedrag en zijn de kosten als gevolg van de incasso, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de Abonnee. 

5.3 De Abonnee die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die de Uitgever genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen voor business-to-business vorderingen 15% van de vordering met een minimum van € 40,-. Daarnaast worden er registratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van € 25,-. 

5.4 Het storneren van een door de Uitgever (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat de Abonnee niet van zijn betalingsverplichting. 

5.5 Vragen en reclamaties met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan de Klantenservice van de Uitgever te worden gericht. 

Artikel 6 Adreswijzigingen 

De Abonnee dient wijzigingen in de naamsvermelding en/of adressering van het abonnement, waaronder begrepen zowel leverings- als factuuradres, tenminste drie werkdagen voorafgaand aan de gewenste wijziging aan de Klantenservice van de Uitgever te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan de Uitgever gemeld te worden. 

Artikel 7 Duur en beëindiging van de Abonnementsovereenkomst 

7.1 De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de overeengekomen periode. 

7.2 De Abonnementsovereenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd met perioden van telkens twaalf maanden en tegen het op dat moment geldende abonnementstarief, tenzij de Abonnee uiterlijk één maand voor afloop van de lopende abonnementsperiode de Abonnementsovereenkomst opzegt. 

7.3 Indien er sprake is van een Abonnementsovereenkomst voor een periode langer dan 12 maanden is de Abonnee gerechtigd de overeenkomst na het eerste jaar op te zeggen met een opzegtermijn van één maand tenzij de Uitgever voldoende redenen kan aangeven voor de rechtsgeldigheid van een langere looptijd dan 12 maanden zonder opzeggingsmogelijkheid na 12 maanden. 

7.4 De Abonnee kan de Abonnementsovereenkomst opzeggen, telefonisch of schriftelijk via de in het colofon van de Krant of op www.krantwerkgeluk.nl vermelde contactgegevens. 

7.5 Indien de Abonnementsovereenkomst een proefabonnement betreft, dan eindigt de Abonnementsovereenkomst van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen periode. 

7.6 Indien de Uitgever de Abonnementsovereenkomst voor bepaalde tijd op grond van artikel 7.2 ontbindt, is de Abonnee aansprakelijk voor alle schade die de Uitgever lijdt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de abonnementstarieven die zijn verschuldigd over de resterende duur van de bepaalde contractperiode. 

Artikel 8 Overmacht 

8.1 Indien aan de zijde van de Uitgever sprake is van overmacht, heeft de Uitgever het recht om uitvoering van de Abonnementsovereenkomst op te schorten zolang de overmacht toestand voortduurt dan wel, naar keuze van de Uitgever, de Abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Uitgever onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichting(en) in redelijkheid niet van de Uitgever kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Abonnementsovereenkomst te voorzien was. 

8.2 Indien de overmacht toestand aan de zijde van de Uitgever langer dan drie maanden voortduurt, heeft de Uitgever het recht de Abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

8.3 In geval van overmacht is de Uitgever niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan de Abonnee. 

Artikel 9 Privacy 

De door de Abonnee aan de Uitgever verstrekte gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat onder meer wordt gebruikt voor de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst. Het privacybeleid van de Uitgever is te vinden op www.krantwerkgeluk.nl. 

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten 

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en merkrechten, ten aanzien van (de inhoud van) de Krant en/of de Digitale Uitgaven berusten bij de Uitgever c.q. de betreffende auteur(s) c.q. de betreffende nieuwsdienst. Al deze rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. 

10.2 Er mag niets door of met medewerking van de Abonnee uit de Krant en/of de Digitale Uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar 

worden gemaakt op welke wijze dan ook, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever. 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle Abonnementsovereenkomsten en deze Algemene Abonnementsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 De bevoegde rechter te Dordrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit Abonnementsovereenkomsten en/of deze Algemene Abonnementsvoorwaarden. 

Artikel 12 Dwingend recht 

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden en/of van een Abonnementsovereenkomst in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal de Uitgever deze vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de vervallen bepaling. 

Artikel 13 Derden 

De Uitgever is bevoegd om bij de totstandkoming en uitvoering van Abonnementsovereenkomsten gebruik te maken van derden. 

Leerdam, 1 augustus 2020